B3 Forretningsservices

FORRETNINGSSERVICES/-TJENESTER

Formål
Dette trin beskriver hvilke services/tjenester organisationen leverer, internt og eksternt. Disse skal ofte understøttes af it, og måske på en mere hensigtsmæssig måde end i dag, og bør derfor tænkes ind i arkitekturen.

Input
Interview/workshop med forretningssiden.
Input fra aktiviteterne Forretningsmæssige trends, Vision, mål og strategier, Forretningsobjekter, Lokationer/organisation, Forretningsprocesser og Kontrakt og aftaleforhold

Output
Output kan omfatte:

Metode
En forretningsservice er primært vendt mod eksterne modtagere – borgere, private virksomheder og andre offentlige organisationer. Man kan dog godt have interne forretningsservices – et direktorat der leverer services til fx departementet, eller services rettet mod den enkelte ansatte.

Man afdækker, evt. med udgangspunkt i organisations/lokations-diagrammer, hvilke tjenester der leveres/fremover skal leveres hvorfra. Use cases kan senere uddybe præcist hvilke aktører i de enkelte organisatoriske enheder/lokationer, der gør hvad for at levere de enkelte services. Beskrivelsen bør fokusere på hvilke modtagere der opnår hvilket ved servicen, og ikke på hvordan den i detaljer leveres.

Det er målet at planlægge it-understøttelsen fremover, så man bør fokusere på de services der fremadrettet skal leveres – herunder også nogle der ikke leveres eller kun delvist leveres i dag. Services der udgår behøver omvendt ikke it-understøttelse fremover.

Det er vigtigt, at forretningsservices beskrives teknologiuafhængigt. I aktiviteten Servicearkitektur vil man senere kunne beskrive hvilke (web) services, der relaterer til en forretningsservice. Der kan være en 1:1 relation mellem disse, men det behøver ikke at være tilfældet. Under alle omstændigheder er det et mål, at man kan udskifte underliggende teknologi uden at forretningsservicen ændres.

Man kan med fordel i servicebeskrivelsen inkludere elementer fra en traditionel ”service level agreement” (SLA) – såsom svartider, tilgængelighed, osv. Beskrivelsen skal dog være forretningsorienteret – altsåhvad modtageren af servicen kan forvente (svartider, servicekvalitet, servicevindue) – og ikke hvordan (systemoppetider, mv.). Der kan i den forbindelse være nyttigt input at finde i aktiviteten Kontrakt og aftaleforhold.

Gode råd
På EA niveau: Det er vigtigt at holde service-beskrivelserne på et højt niveau, og at give en god oversigt over de services organisationen som et hele stiller til rådighed, snarere end et meget detaljeret billede. Oversigten kan medtage hvilke forretningsobjekter der benyttes, men der er ikke tale om dataformater, attributter og lignende.

På løsningsprojektniveau er det omvendt nødvendigt at gå mere detaljeret til værks og få en præcis beskrivelse af de forskellige forrretningsservices.

FORM – den fællesoffentlige forretningsreferencemodel er en taksonomi og et katalog over alle de forretningsservices – eller tjenester – som det offentlige laver. Brug fx FORM når du skal planlægge dit projekt, kortlægge relevante forretningsservices / tjenester og opmærke artefakter, objekter o.l. i dine modeller. Du kan slå op i FORM webudgaven eller downloade FORM i XML format her.

Leave a Comment